بیمه زندگی آینده ساز کامل ترین بیمه زندگی و سرمایه گذاری ارائه شده توسط شرکت بیمه رازی است که دارای مجموعه ای از پوشش های بیمه ای برای بیمه گذار و بیمه شده است و دارای ویژگی های منحصر به فردی میباشد.

از ویژگی های بارز بیمه زندگی آینده ساز امکان ارائه پوشش فوت به هر علت و پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می باشد. ارئه این دو پوشش برای بیمه گذار در شرایطی است که بیمه گذار و بیمه شده دو شخص متفاوت بوده و چنانچه بیمه شده و بیمه گذار یک شخص باشد شرایط ارائه پوشش فوت به هر علت و پوشش معافیت همانند سایر طرح ها بوده و بیمه گذار فاقد پوشش میباشد.

*********************************
بیمه رازی نمایندگی میرزاجانی
پره سر – خیابان استقلال- جنب آژانس امین
01343601590  –   09116218708