مزایای بیمه های زندگی آینده ساز

 • پرداخت سرمايه فوت بیمه نامه در صورت فوت به هرعلت بيمه شده ، به استفاده کنندگان به صورت يکجا و يا به صورت مستمري(علاوه براندوخته بيمه نامه)
 • پرداخت سرمايه فوت ناشي از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا چهار برابر سرمايه فوت به هر علت بیمه شده(علاوه براندوخته بيمه نامه)
 • پرداخت سرمايه بيمه تعیین شده درصورت نقص عضو وازكارافتادگي دائم (کلی و یا جزئی) بیمه شده ناشي از حادثه
 • پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده دراثر حوادث مشمول بیمه حداکثر معادل 10% سرمایه فوت به هر علت

 

 

 

 • جبران هزینه های بستری در بیمارستان(درمان طبی و عمل جراحی)درصورت به حد نصاب رسیدن اندوخته بیمه نامه
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت نقص عضو و از کارافتادگی کامل و دائم و به هر علت بیمه شده
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم و به هر علت بیمه گذار
 • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت به هر علت بیمه گذار
 • پرداخت مستمری به بیمه شده در صورت فوت به هر علت بیمه گذار حداکثر تا مدت 10 سال
 • پرداخت مستمری معادل یک تا سه برابر حق بیمه ، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم و به هر علت بیمهشده
 • پرداخت سرمایه امراض خاص برای 5 بیماری و به ازای هر بیماری حداکثر تا سقف 300.000.000 ریال با توجه به سرمایه بیمه نامه

 

 

*********************************
بیمه رازی نمایندگی میرزاجانی
پره سر – خیابان استقلال- جنب آژانس امین
01344601590  –   09116218708