چند نمونه جداول بیمه های عمر و سرمایه گذاری خدمت شما عزیزان ارایه می شود.

جدول شماره یک با سرمایه فوت 15 برابر

 

 

نحوه پرداخت پوشش ها در بیمه عمر :

پوشش خطر فوت براثر حادثه : دریافت تمام اندوخته تا زمان فوت + سرمایه فوت عمر و حوادث

پوشش خطر فوت طبیعی: دریافت تمام اندوخته تا زمان فوت + سرمایه بیمه عمر

پوشش امراض خاص : شامل 30 درصد از سرمایه فوت عادی

شامل( سکته قلبی ، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضای بدن و عمل قلب باز)

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه: درصورتی که بیمه گذار دراثر حادثه و یا بیماری دچار از کارافتادگی دائم و کلی شود از پرداخت حق بیمه معاف شده و در پایان قرارداد مجموع سرمایه گذاری فرد به صورت یکجا و یا مستمری به استفاده کنندگان پرداخت میگردد.

 

 

جدول شماره 2 با سرمایه فوت 20 برابر